Pravidla soutěže

Pro všechny návštěvníky a fanoušky preventivního projektu NEHODOU TO ZAČÍNÁ připravujeme soutěže o zajímavé ceny. Neváhejte a zapojte se do soutěží i Vy! Stačí zodpovědět soutěžní otázku a splnit ostatní pravidla soutěže v aktuálním příspěvku zveřejněném na našich sociálních sítích. Výherce vylosujeme náhodně ze všech správných odpovědí! Přejeme hodně štěstí!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Nehodu to začíná“ (dále jen „soutěž“):

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1967 (dále jen „pořadatel“).

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se sociálními sítěmi Facebook a Instagram a tyto za ni ani za nároky z ní plynoucí nikterak neodpovídají. Informace poskytujete v rámci soutěže pořadateli a nikoli provozovatelům sociálních sítí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže.

  1. Termín a místo konání soutěže

Jednotlivé soutěže mohou probíhat v termínu od 1.9.2022 do 30.06.2023 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky dle aktuálních pokynů v příspěvku.

  1. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba – spotřebitel s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“), která při registraci uvede úplné a pravdivé údaje a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže. Osoba mladší 18 let je povinna potvrdit, že má k účasti v soutěži souhlas svých zákonných zástupců, a tento je povinna na vyžádání pořadateli doložit (v případě výherce nejpozději před předáním výhry).

  1. Princip a podmínky vstupu do soutěže a účasti v soutěži

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že se v době konání soutěže dobrovolně stane nebo již je fanouškem facebookové nebo instagramové stránky pořadatele „Nehodou to začíná“ na adresách https://www.facebook.com/nehodoutozacina/ a https://www.instagram.com/nehodoutozacina/ (dále jen „sociální sítě pořadatele“) a odpoví na soutěžní otázku do komentáře u soutěžního příspěvku na zdi sociální sítě pořadatele.

Soutěžící mají zakázáno bez předchozího písemného souhlasu pořadatele nahrávat na sociální sítě pořadatele jakékoli fotografie. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Dále si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžitele.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit bez udání důvodu případné doprovodné komentáře, které obsahem nebudou splňovat parametry soutěže nebo budou obsahově či jinak nevhodná pro publikaci a účast v soutěži nebo budou poškozovat dobré jméno pořadatele nebo jiného soutěžícího nebo budou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a/nebo společnostem a osobám podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, nebo jsou sami těmito osobami a/nebo jsou těmto osobám blízké v souladu s ustanovením § 22 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Soutěže se nemohou dále zúčastnit osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském vztahu k pořadateli a dále osoby jim blízké. Soutěžící, kteří nedodrží uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni.

Soutěžící je povinen poskytnout pořadateli kontaktní informace (např. e-mail, telefonní číslo, adresa), na základě kterých je pořadatel bude schopen kontaktovat v případě výhry a následně výhru doručit.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti v soutěži soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s těmito pravidly. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob soutěže přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. V takovém případě má pořadatel právo, nikoliv však povinnost, určit náhradního výherce tak, jako by se osoba uvedená v předchozím odstavci soutěže neúčastnila. 

  1. Výhry v soutěži

Výhra – cena je vždy uvedena v aktuálním příspěvku. Cena může být ve formě hmotné výhry nebo formou přenosného voucheru na odběr služeb s dobou platnosti 6 měsíců ode dne jeho vystavení. Ceny do soutěže dodává společnost DEKRA CZ a.s.

Voucher na kurzy obsahující jízdy s motorovým vozidlem může uplatnit pouze osoba starší 18 let s platným řidičským oprávněním a průkazem. Platný voucher a platný řidičský průkaz předloží držící osoba před zahájením kurzu na místě kurzu a předložení těchto dokladů je podmínkou možnosti absolvování kurzu.

Kurz bude provozuje společnost DEKRA CZ a.s. na určeném místě (pobočka společnosti nebo výcvikové centrum). Termín absolvování kurzu je osoba držící voucher povinna si vybrat na webových stránkách: https://www.dekrakurzy.cz/. Termín kurzu musí být zvolen v rámci doby platnosti voucheru. Nebezpečí škody na případné věcné výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

  1. Určení výherce

Výherce bude pořadatelem určen dle správného zodpovězení aktuální soutěžní otázky. V případě více správných odpovědí bude výherce vybrán náhodně. Bude-li předmětem soutěže tipovací otázka, vyhrává odpověď s nejbližším správným tipem, v případě shody rozhodujeme o výherci náhodně.

Pokud běží jedna soutěž současně na sociálních sítích Facebook i Instagram, účastníci se mohou zúčastnit v obou případech a tím zvýšit svoji šanci na výhru. Počet odpovědí není omezen. Každý účastník soutěže však může vyhrát v jedné soutěži pouze jednou.

Vyhlášení výher proběhne nejpozději do 14 dnů po uplynutí doby konání soutěže. Výherce soutěže bude o své výhře informován zprávou prostřednictvím sociální sítě pořadatele. Výherce bude vyzván ke sdělní následujících informaci: kontaktní email, telefonní číslo a doručovací adresa v ČR. Výherce je povinen do 3 dnů od zveřejnění výhry zaslat pořadateli email s požadovanými informacemi.

Výhra bude výherci zaslána poštou na jím sdělenou adresu na náklady pořadatele. V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu nebo výherce ve lhůtě dle výzvy pořadatele nesdělí svoje kontaktní údaje, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktního e-mailu či poštovní adresy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či jiné problémy s nedoručením ze strany doručovatelské firmy.

  1. Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytnutí plnění mezi pořadatelem a výhercem se má za uzavřenou odesláním hmotné výhry nebo příchodem této osoby na kurz dle voucheru v termínu dle předchozí oline rezervace za podmínek pořadatele týkajících se poskytování služeb, které jsou pro výherce, případně účastníka kurzu, pokud není totožnou osobou, přiměřeně závazné (zveřejněné na https://dekra.cz/podminky/), a v souladu s těmito podmínkami soutěže. S podmínkami pořadatele je výherce, případně osoba držící voucher, povinen se před dostavením se na kurz důkladně seznámit.

  1. Zpracování osobních údajů, osobnostní a autorská práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jméno, příjmení, email, telefonní číslo, doručovací adresa (dále jen „údaje“) , do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním pro účely administrace a vyhodnocení soutěže a realizace výhry, a dále po dobu pěti let od ukončení soutěže pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOÚ“) tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese sídla pořadatele písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli a dojde-li k němu před ukončením soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno pořadateli před jejím doručením soutěžícímu, resp. výherci. Pokud subjekt údajů požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZoOÚ, je pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení či požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li pořadatel žádosti podle předchozí věty, má soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo).

  1. Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou moci z jakéhokoli důvodu být výherci předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v soutěži nebo užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry také není možné vymáhat soudní cestou. Veškeré vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Pořadatel je oprávněn vyžádat si od výherce doložení věku. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení výherce ze soutěže.

Pořadatel nenese odpovědnost za nefunkčnost webového serveru či za další telekomunikační obtíže v souvislosti s rychlostí nebo dostupností sítí elektronických komunikací pro účastníky soutěže ani za dočasnou nedostupnost nebo nefunkčnost rozhraní, kde soutěž probíhá. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splňování podmínek pro účast v soutěži. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel posuzuje v případě sporu nárok na výhru a vyhrazuje si právo vyloučit ze soutěže kteréhokoliv účastníka, který porušuje pravidla anebo je z porušení pravidel důvodně podezřelý. V případě vyloučení není nárok na náhradu újmy ani nákladů vzniklých s případným vyloučením ze soutěže. Námitky na průběh soutěže lze podávat písemně na adresu sídla pořadatele, ale nejpozději do 5 pracovních po skončení soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěž kdykoliv pozastavit, jednostranně změnit, zkrátit, prodloužit nebo úplně odvolat, a to bez udání důvodu. Dále si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže. Jakákoliv změna pravidel vstupuje v účinnost okamžikem jejího vyhlášení na www.nehodoutozacina.cz. Jakákoliv změna pravidel či účast soutěžícího v soutěži nezakládá nárok soutěžících na náhradu nákladů či újmy spojených se soutěží.

Tyto úplné podmínky soutěže jsou zveřejněny po celý soutěžní čas na www.nehodoutozacina.cz/pravidla-souteze/.

Soutěž a vztahy mezi zúčastněnými osobami se řídí právním řádem České republiky. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Kontaktní údaje pořadatele:

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4

V Praze dne 18.1.2021.